Ofta ställda frågor

Laseroperationer kan anses vara säkra eftersom det handlar om ett externt ingrepp som inte är förknippat med samma allvarliga risker som interna operationer (t.ex. starroperationer). Å andra sidan ska man inte ta onödiga risker för att korrigera ett brytningsfel, eftersom utgångsläget är ett friskt öga.

På Turun Silmälaser eftersträvar vi maximal säkerhet och kvalitet. Därför har vi ett antal rutiner som vi följer:

 • Ögonläkaren som utför operationen tar även hand om allt från förundersökningen till den sista efterkontrollen. Läkaren är även anträffbar efter operationen.
 • Grundlig förundersökning: Vid förundersökningen mäter vi hornhinnans form med två olika instrument för att verifiera resultaten. Hornhinnans tjocklek mäts med tre olika instrument – två vid förundersökningen och ett i samband med operationen. Detta görs för att se till att hornhinnan inte blir för tunn. När vi mäter brytningsfelet under förundersökningen använder vi alltid även ögondroppar för att kunna fastställa rätt korrigering. Utifrån förundersökningen rekommenderar vi den metod som ger det bästa och säkraste resultatet.
 • Omsorgsfull uppföljning hos din egen ögonkirurg.
 • Turun Silmälaser använder mycket avancerad och högklassig operationsutrustning.
 • Vi följer Finska Läkarföreningen Duodecims rekommendationer om god medicinsk praxis, en standard bestående av rekommenderade tillvägagångssätt för att garantera säkerheten vid operationer.
 • Turun Silmälaser har kvalitetscertifikat enligt ISO 9001.

I princip kan en ögonoperation med laser rekommenderas för alla som känner sig besvärade av glasögon eller kontaktlinser, vare sig det gäller jobbet eller fritiden. Lämpligheten av en operation mot brytningsfel konstateras slutgiltigt vid den förundersökning som alltid föregår operationen. Idrottare och aktiva motionärer är speciellt intresserade av att slippa glasögon. Det är klart att man njuter mera av fartfyllda grenar när glasögonen inte är i vägen.

Också för dem som idkar lugnare idrottsgrenar, till exempel motionssimning eller gymnastik, kan glasögonen vara ett problem. I synnerhet för unga människor kan yrkesmässiga ambitioner vara motivet för en laseroperation. I många yrken, som till exempel när det gäller flygvärdinnor, brandmän, poliser, artister eller sjömän, krävs en viss synskärpa. En laseroperation godkänns i allmänhet som grund för en synkorrektion.

En eximerlaseroperation är inte lämplig för alla

En excimerlaseroperation kan utföras på de allra flesta, men det finns vissa begränsningar för ingreppet. Vid förundersökningen är det viktigt att berätta för läkaren om eventuella allergier och allmänna sjukdomar samt vilka ögonsjukdomar som förekommit i släkten. Kom också ihåg att berätta om det under de senaste åren har skett stora förändringar i ditt brytningsfel.

En laseroperation utförs inte på:

 • Gravida. Under de sex första månaderna efter en operation är det inte bra att bli gravid. Om du ändå blir gravid, tala om det för den behandlande läkaren.
 • Personer med pacemaker
 • Patienter med keratoconus (konformig horninna)
 • Patienter med grå starr
 • Personer under 18 år eftersom deras ögon inte är färdigt utvecklade
 • En operation kan vara utesluten på grund av vissa allmänna sjukdomar.

Ja. Hornhinnan, det vill säga området som opereras, stabiliserar sig inom tre månader efter operationen. Brytningsfelet kan dock förändras senare på grund av förändringar i linsen när man blir äldre.

 • Operationen kan inte utföras på gravida kvinnor. Under de sex första månaderna efter en operation är det skäl att undvika graviditet. Om detta ändå skulle hända, meddela din behandlande läkare.
 • Personer med pacemaker
 • Patienter med keratoconus (konformig hornhinna)
 • Patienter med grå starr
 • Personer under 18 år eftersom deras ögon inte är helt utvecklade
 • Vissa allmänna sjukdomar kan utgöra hinder för en operation

Hornhinnan, dvs. ögats främre del, och den underliggande ögonlinsen bryter det ljus som kommer in i ögat. En förutsättning för en skarp syn är att ljuset bryts rätt i ögat så att bilden faller på näthinnan. Det finns tre slags brytningsfel. Närsynthet (myopi) innebär att man inte ser skarpt på långt avstånd. Långsynthet (hyperopi) innebär att synen inte är skarp på nära håll. I samband med när- eller långsynthet kan det dessutom förekomma ett ytterligare brytningsfel, astigmatism. Astigmatism kan även uppträda ensam. Dessutom kan synen försämras med åldern, s.k. ålderssynthet. Synskärpan kan korrigeras med hjälpmedel, dvs. glasögon eller kontaktlinser. I de flesta fall kan ett brytningsfel även korrigeras med en laseroperation, som gör att man helt kan slippa använda glasögon. Hornhinnan står för den största delen, cirka två tredjedelar, av ögats totala brytningskraft. Därför har även små korrektioner av hornhinnan en stor inverkan på synskärpan.

Närsynthet

Vid närsynthet är hornhinnans och linsens brytningskraft i förhållande till ögats längd alltför stor, vilket gör att ljuset bryts, dvs. bilden uppstår framför näthinnan. Ögongloben är alltså längre än normalt i djupled. Minuslinser ger skarpt seende. På nära håll ser en närsynt person skarpt utan glasögon.

Långsynthet

Vid långsynthet är brytningskraften i ögat för svag i förhållande till ögats längd, varför bilden uppstår bakom näthinnan. Ögongloben är alltså kortare än normalt i djupled. Detta korrigeras med pluslinser. I unga år klarar sig lindrigt långsynta personer utan glasögon för att se på långt håll. I och med tilltagande ålder behövs glasögon först för att se på nära håll och senare för att se på långt håll.

Astigmatism

Vid astigmatism bryts ljuset osymmetriskt eftersom formen på de delar i ögat som bryter ljuset inte är regelbunden. Detta kan korrigeras med plus- eller minuscylinderglas som verkar i endast en riktning. En astigmatism på över en halv dioptri kan anstränga ögonen och orsaka huvudvärk.

Ålderssynthet

Ålderssynthet (presbyopi) innebär att ögat inte kan se skarpt på nära håll eftersom ögonlinsens förmåga till närinställning (ackommodation) avtar med åren. Av detta följer att brytningskraften inte blir tillräckligt stor på nära håll och därmed ser man inte heller så klart. I allmänhet uppträder ålderssynthet efter 40–45 års ålder, även om variationerna är individuella. Det är då man behöver läsglasögon.

Efter FemtoLasik-operationer som är vanligast idag är synen ganska bra redan dagen efter operationen, i de flesta fall helt återställd. Vanligtvis kan man till exempel köra bil dagen efter operationen och läsa eller arbeta med dator efter ett par dagar. Det samma gäller LASIK-operationer. Ytliga lasermetoder (PRK, LASEK, ASA, FLAC) används bara i särskilda fall. Efter dem återställs synen långsammare och blir åter funktionsduglig inom 2–3 vecko

Turun Silmälaser har sedan 1997 utfört över 13 000 operationer för att korrigera brytningsfel. Resultaten har sparats i elektronisk form för att kunna analyseras.

Målet med operationerna är att helt slippa använda eller bli mindre beroende av glasögon. Orsaken till att detta inte alltid lyckas är att resultatet även vid laserbehandling med hög precision alltid påverkas av hornhinnans läkning – om hornhinnan läker ”för effektivt” kan brytningsfelet delvis återgå till utgångsläget före operationen. Då kan resultatet förbättras med en ytterligare operation. Operationsresultaten kan granskas utifrån sannolikheten för att en ytterligare operation behövs vid olika utgångslägen.

Närsynthet

Närsynthet på under -6 D kan med 98 procents sannolikhet korrigeras med önskat resultat vid den första operationen, sannolikheten för att en ytterligare operation behövs är alltså 2 %. Om brytningsfelet är över -10 D är sannolikheten för att en ytterligare operation behövs 3–4 %.

Långsynthet

Sannolikheten för att en ytterligare operation behövs är cirka 2 % vid brytningsfel under +2D och cirka 4 % vid fel under +5 D. Vid korrigering av brytningsfel över +5 D ökar sannolikheten för att ytterligare operationer behövs avsevärt, liksom riskerna för en försämring av ögats optiska kvalitet, och operation rekommenderas därför inte.

Man känner inte till att någon skulle ha blivit blind till följd av ingreppet. Operationer för att korrigera brytningsfel har utförts med excimerlaser sedan 1987. Årligen utförs i världen cirka två miljoner ingrepp, varav cirka 500 000 utförs i Europa.

Laseroperationer varken påskyndar eller förebygger utvecklingen av ögonsjukdomar som grå starr, glaukom, åldersförändringar i gula fläcken eller näthinneavlossning. Laseroperationer hindrar inte behandlingen av dessa sjukdomar, till exempel gråstarrsoperationer. Laseroperationer gör inte heller ögat mer känsligt för slag eller skadar ögat på något annat sätt. Man känner inte till att någon skulle ha blivit blind till följd av en laseroperation.

Kortvariga biverkningar:

Torra ögon: I några veckor eller månader efter operationen kan ögonen ha en tendens att bli torra. Problemet är vanligen lindrigt och kan behandlas med fuktande ögondroppar. Vi skriver för säkerhets skull ut recept på ögondroppar efter operationen även om ögonen känns bra. Torrheten är inte bestående, utan ögonens fuktbalans återgår till nivån före operationen.

Bländning: Använd helst solglasögon utomhus vid soligt väder under de första månaderna.

Störningar i mörkerseendet: De första månaderna efter operationen, särskilt vid större korrigeringar, kan man vid svagt ljus och i mörker se så kallade halofenomen, det vill säga ljusglorior eller ljusstrålar runt ljuskällor. Besväret försvinner efter några månader, senast efter ett år. I sällsynta fall kan fenomenet fortsätta längre än så, men de personer som drabbats av besvär har inte upplevt det som särskilt störande och ansett det vara lindrigare än motsvarande problem som orsakas av glasögon. Vår laserutrustning gör korrigeringen på ett tillräckligt stort område och med en idealisk profil, vilket förebygger fenomenet.

Risker:

Behov av kompletterande operation: Ibland måste man omoperera ögat om man inte uppnått önskad förbättring vid första operationen. Detta beror på hornhinnans läkning som varierar en aning från person till person. Av Turun Silmälasers patienter har cirka tre procent behövt en kompletterande operation. Det kan betraktas som ett gott resultat med tanke på att andelen enligt internationella studier i genomsnitt är ungefär 10–20 %. Turun Silmälaser utför kompletterande operationer till garantipris.

Försämrad syn: Hur synen slutligen blir efter operationen påverkas förutom av behandlingens precision även av hornhinnans läkning. Trots att lasern gjort en mycket exakt korrigering kan hornhinnan när den läker formas så att den bästa synskärpan man kan uppnå med glasögon är sämre än före operationen. Detta är ytterst sällsynt vid korrigering av närsynthet (minusglasögon) men blir vid korrigering av långsynthet (plusglasögon) alltmer sannolikt ju större brytningsfelet är. Därför rekommenderar vi inte korrigering av brytningsfel över +5 D.

Korneal ektasi: En sällsynt komplikation där hornhinnans struktur ger vika efter operationen och trycket inne i ögat får dess form att förändras. Detta leder till ett brytningsfel som vanligen inte kan korrigeras helt med glasögon, det vill säga man får försämrad syn även om man använder glasögon. För att undvika detta måste ögonläkaren se till att hornhinnan inte blir för tunn när man opererar. På Turun Silmälaser garanterar vi detta genom att mäta hornhinnans tjocklek med två olika metoder före operationen, och än en gång under operation strax innan laserbehandlingen efter att fliken gjorts med FemtoLasik eller LASIK. På det sättet vet vi alltid exakt hur mycket orörd hornhinna som blir kvar efter laserbehandlingen.

Komplikationer med fliken: Vid FemtoLasik- och LASIK-operationer kan det ibland förekomma problem i samband med att man gör fliken i hornhinnan. Då är det ofta säkrast att avbryta laserbehandlingen, lägga tillbaka fliken och göra om operationen senare med en lämplig metod. Komplikationer med fliken är mycket sällsynta vid LASIK-operationer och vid FemtoLasik-operationer är risken minimal.

Epiteltillväxt under fliken: I vissa sällsynta fall kan det under de första veckorna börja växa hornhinneepitel, det vill säga ett ytligt cellskikt, under flikens kant. Vanligen försvinner epitelskiktet av sig självt, men kan vid behov åtgärdas kirurgiskt.

Förhöjt ögontryck vid PRK: På grund av kortisondropparna kan ögats interna tryck börja öka. Behandlingen för detta är att byta droppar eller använda droppar som sänker trycket. Detta tryckproblem förekommer i praktiken bara vid PRK, eftersom man då använder dropparna under lång tid (tre månader).

Inflammation: Som vid vilken operation som helst kan det opererade området bli inflammerat. Inflammationsrisken vid laseroperationer på hornhinnan uppskattas vara ungefär en promille.

En laseroperation varken påskyndar eller förhindrar andra ögonsjukdomar såsom gråstarr, ögontryckssjukdom, ögonbottendegeneration eller näthinneavlossning.

Laserleikkaus ei ole este silmäsairauksien hoidolle, kuten esimerkiksi harmaakaihileikkaukselle. Taittovirheiden laserleikkauksen riskeistä kerrotaan kysymyksen kahdeksan yhteydessä.

Efter FemtoLasik- och LASIK-operationer rekommenderas tre dagars sjukskrivning från kontorsarbete, inklusive operationsdagen. Om man har ett fysiskt krävande arbete eller smutsig arbetsmiljö rekommenderas cirka en veckas ledighet.

Operationerna skiljer sig avsevärt i fråga om hur mycket engångsmaterial som behövs och vad materialet kostar – FemtoLasik är överlägset dyrast, medan de ytliga laserbehandlingarna är billigast. Dessutom är femtosekundlasern som används i FemtoLasik mycket dyr att köpa och underhålla.

En laseroperation är inget hinder för en starroperation även om det fortfarande ibland skrivs så i tidningar. Före en starroperation är det bra att informera den behandlande läkaren om laseroperationen så att den kan tas i beaktande när styrkan hos den konstgjorda linsen bestäms.

Nej. Hela laseroperationen och alla dess faser är smärtfria tack vare bedövande ögondroppar. För att hindra ögat från att blinka använder vi en ögonlockshållare som håller ögat öppet. Du känner dock inget vanligt behov av att blinka, eftersom ögats yta är bedövad. När man gör fliken vid FemtoLasik- och LASIK-operationer känner du en känsla av lätt tryck i ungefär 30 sekunder, men ingen smärta.

Efter de mer sällsynta ytliga lasermetoderna (PRK, LASEK, ASA, FLAC) känns det som om man har skräp i ögat i 2–3 dagar, och ögat kan värka. Därför får du smärtstillande medicin med dig hem efter dessa operationer. Själva operationen är smärtfri.

Vid Turun Silmälaser används utrustning som enligt omfattande medicinska studier har visat sig vara pålitlig och bra. Vi använder oss av Zeiss MEL 80 som representerar den senaste generationen inom excimerutrustning. Läs mer om utrustningen här.

När fliken görs vid LASIK-operationer används mikrokeratomutrustning (Moria: Carriazo-Barraquer, Evolution II) som står för det sista inom tekniken i området.

För maximal driftsäkerhet underhålls och testas utrustningen regelbundet. Laserapparaten kalibreras för varje patient.

Slutresultatet av en laseroperation beror dock inte enbart på den utrustning som används.

Enligt medicinska undersökningar är det avgörande för slutresultatet hur ögat läker efter en operation. Därför är en grundlig förundersökning, regelbundna kontrollbesök, medicinering och omsorgsfull uppföljning lika centrala för att laseroperationen ska lyckas som själva ingreppet.

Ja. Du kan vid behov börja använda kontaktlinser fyra månader efter operationen.

Du kan läsa mer om behandlingsmöjligheterna för ålderssynthet här.