Utrustning

Excimerlaser

Turun Silmälaser använder sig av en ZEISS MEL 80-laserapparat som representerar den senaste generationen inom excimerutrustning.excimer-laser. Zeiss är en tysk tillverkare inom optik och renommerad för sin kvalitet. MEL 80 är företagets nyaste excimerlaser och en av de få eximerlaserapparater som har fått ett FDA godkännande. FDA (Food and Drug Administration) är den högsta livsmedels- och läkemedelsmyndigheten i USA. Dess godkännande av en medicinsk apparat är ett högt skattat och opartiskt bevis på att apparaten är pålitlig och säker för patienterna. Tillsammans med CRS-master-enheten representerar Zeiss MEL 80 den absoluta toppen inom avancerad excimerutrustning. I det följande redogör vi för de egenskaper hos apparaten som är till konkret nytta för patienten.

Bevarandet av hornhinnans prolate-form är kanske den viktigaste faktor som förbättrar synskärpan. Människoögats hornhinna påminner till sin form om ett äggs spetsiga ände. Denna s.k. prolate-form har sin motsats i oblate-formen, som är som ett äggs trubbiga ände. Inom djurvärlden har fåglarna prolate-formade ögon och med ”hökblick” avses en ytterst bra synskärpa. Grodorna däremot har oblate-formade ögon med mycket dålig urskiljningsförmåga. Förra generationens laserutrustning hyvlade hornhinnan till oblate-form, Zeiss MEL 80 bevarar den optiskt idealiska prolate-formen.

Med Zeiss MEL 80 är det även möjligt att tillämpa en hyvlingsprofil som sparar vävnad, om hornhinnan är exceptionellt tunn.

Hastighet

Med Zeiss MEL 80 går hyvlingen av hornhinnan på en bråkdel av den tid som det tog för äldre laserapparater att göra samma korrigering – den är den snabbaste av de moderna laserapparaterna. På grund av den korta behandlingstiden återställs ögat och synen snabbt. Det är naturligtvis även behagligare för patienten att själva laserbehandlingen är kort.

Exakt hyvling

Zeiss MEL 80:s laserstråle har en diameter på endast 0,7 mm varför hyvlingen genomförs exakt som planerat in i minsta detalj. Dessutom har energin i laserstrålen fördelats så att strålen är kraftigare i mitten än runt omkring enligt en viss profil. När ”laserpulserna” bredvid varandra sedan styrs så att de överlappar varandra på ett lämpligt sätt blir hyvlingen mycket jämn och utan mikroskopiska ojämnheter.

Dunkelseendet blir inte sämre

Dunkelseendet kan bli sämre efter en laseroperation om den korrigering som görs av hornhinnan inte täcker hela pupillområdet. Med Zeiss MEL 80 görs korrigeringen på hornhinnan över ett tillräckligt stort område, vilket tillsammans med att prolate-formen bevaras eliminerar problemet med dåligt dunkelseende efter operationen. Efter operationen kan det tillfälligt (under några veckor) förekomma att man ser ljusringar (halo) eller bländningar. Slutligen upplever dock en stor del av patienterna att dunkelseendet till och med blivit bättre än det var före operationen.

Laserbehandlingsmöjlighet enligt både vågfrontsanalys av hela ögat och hornhinnans topografi.

Förutom närsynthet, långsynthet och astigmatism kan människoögat ha en varierande mängd av s.k. brytningsfel av högre grader som inte kan rättas till med glasögon eller kontaktlinser, men som i många fall försämrar synen. Dessa brytningsfel kan klarläggas med en vågfrontsmätning som görs i samband med förundersökningen. Därvid mäts brytningsfelen hos ögats hela optik (linsen + hornhinnan) på flera hundra ställen över pupillområdet. Vid förundersökningen utförs även en mätning av hornhinnans topografi som visar hornhinnans brytningskraft på dess olika ställen. Med hjälp av CRS-master -utrustningen som vi använder oss av sammanförs resultaten från vågfronts- och topografimätningarna, och vi tar fram en individuell laserbehandlingsprofil för patienten som ger det bästa resultatet. Detta är ett betydande framsteg, eftersom det vanligtvis erbjuds en laserbehandling som antingen bygger på horninnans topografi (”corneal wavefront”) eller en vågfrontsanalys av hela ögat (t.ex. Zyoptix). Ett faktum är att ingendera av dessa är ett allmängiltigt eller optimalt sätt att behandla brytningsfel. Laserbehandlingsprofilen måste alltid anpassas från fall till fall, vilket CRS-master möjliggör. Med hjälp av CRS-master-enheten kan vi på ett enastående heltäckande och noggrant sätt analysera och behandla brytningsfel av olika orsaker. Brytningsfel av högre grader kan vid behov korrigeras och en bättre syn uppnås än vad som vore möjligt med glasögon. Med CRS-mastern kan vi även optimera den mängd vävnad som avlägsnas så att laserbehandlingen sparar så mycket vävnad som möjligt.

Irissensor

Samtidigt som CRS-mastern utför vågfrontsmätningen av ögat registrerar utrustningen blodkärlen på ögats yta och detaljerna i regnbågshinnans struktur och styr med hjälp av denna information laserbehandlingen till rätt ställe på hornhinnan. Detta är mycket väsentligt vid vågfrontsstyrd laserbehandling eftersom man med den behandlar mycket små detaljer och laserstrålarna måste träffa ett noggrant avgränsat område. Dessutom rör sig ögat ofta när man ligger något runt sin längdaxel, och utrustningen korrigerar den felmöjlighet som detta orsakar. Irissensorer är trots sin stora betydelse ovanliga även i modern utrustning.

Eye-tracker

Laserutrustningen Zeiss MEL 80 har ett mycket snabbt och pålitligt system för att följa ögats rörelser vilket gör att laserhyvlingen alltid träffar rätt trots ögats rörelser. Eye-tracker-utrustningen fungerar tillsammans med irissensorn som beskrevs ovan. Om ögat rör sig väldigt mycket avbryter systemet laserbehandlingen, varefter ögats läge korrigeras och ingreppet fortsätter. Givetvis kontrollerar även läkaren genom ett operationsmikroskop ögats läge och rörelser under hela operationen.

Ikänäköleikkaukset

Apparatur för att göra fliken vid lasik-operationer

Traditionellt har flikarna vid LASIK-operationer gjorts med hjälp av enmikrokeratom. En mikrokeratom är en liten hyvel som skär ut en jämntjock rund skiva, en flik, på hornhinnans yta. Den övre kanten får sitta fast i hornhinnan för att fungera som ett slags gångjärn när fliken viks undan. Den underliggande hornhinnan behandlas sedan med laser för att korrigera brytningsfelet. Efter behandlingen läggs fliken tillbaka och tack vare gångjärnet hamnar den exakt rätt på sin ursprungliga plats.

En ny och mer exakt metod än ”hyvlingen” är att göra fliken med enfemtosekundlaser. Fliken skapas då av en rörlig laserstråle som gör ett varsamt och exakt snitt med förbestämt djup i hornhinnan varvid inga skärande instrument behövs. Tekniken kallas FemtoLasik.

FemtoLasik

FemtoLasik-teknikens fördelar jämfört med hyvlingen med en mikrokeratom är framför allt bättre precision. Med en femtosekundlaser formas fliken mycket exakt; önskad tjocklek fås med bättre precision än med en mikrokeratom. Dessutom blir fliken jämntjock över hela området, medan den med en mikrokeratom vanligtvis blir tunnare på mitten än vid kanterna. Precisionen är en garanti för att alltid få perfekta flikar, vilket inte alltid är fallet om fliken hyvlas. Om någonting oförutsett skulle inträffa vid ett FemtoLasik-ingrepp, avbryts det av laserns dator. Ingreppet kan fortsätta omedelbart efter att problemet har åtgärdats.

Vid FemtoLasik behöver trycket i ögat höjas mindre medan fliken görs än när man använder en mikrokeratom. I det senare fallet höjer man ögats tryck kortvarigt så högt att den venösa blodcirkulationen i ögat stoppas momentant. Med en femtosekundlaser är trycket ungefär detsamma som när man gnuggar sig kraftigt i ögonen. Till följd av det lägre trycket upplever patienten denna flikteknik som behagligare.

FemtoLasik ger en jämnare snittyta än mikrokeratomtekniken. Detta tillsammans med en flik av exakt rätt tjocklek skapar ett utmärkt utgångsläge för laserbehandlingen och låter laserns precision komma till sin rätt allt bättre.

I USA har femtosekundlasrar redan använts i flera år. De största nackdelarna med den tidigare generationens femtosekundlasrar hörde samman med att de var långsamma, som till exempel svårigheten att lyfta upp fliken på grund av laserbehandlingens låga effekt. Detta är också anledningen till att de inte har vunnit terräng. Tekniken har dock utvecklats och förbättrats avsevärt sedan dess, men det mycket höga anskaffningspriset är fortfarande ett stort hinder för en mer allmän användning av denna operationsmetod. Turun Silmälaser vill dock investera i ny teknik i de fall den ökar säkerheten och förbättrar resultaten.

Vi använder en femtosekundlaser av modell Leonardo Da Vinci tillverkad av det schweiziska företaget Ziemer för FemtoLasik-ingrepp. Lasern representerar det bästa inom modern teknik och skiljer sig från sina föregångare i synnerhet när det gäller snabbhet – fliken på hornhinnan görs av tättsittande, mikroskopiska gasbubblor med en hög pulsfrekvens, tiotals gånger högre än hos den äldre generationens apparater. Femtosekundlasern Leonardo Da Vinci har redan godkänts av FDA som är den myndighet som övervakar säkerheten hos medicinsk utrustning i USA. Godkännandet utgör ett högt skattat bevis på att såväl apparaten som operationstekniken är säkra.

Mikrokeratom

Vid en LASIK-operation görs fliken med hjälp av en mikrokeratom. Det är en mikrohyvel som skär en jämntjock skiva, flik, av hornhinnans yta. Keratomen lämnar fliken så att den övre kanten sitter fast i hornhinnan, vilket bildar ett slags gångjärn för att fliken ska kunna vändas uppåt. Det skikt av hornhinnan som finns under fliken laserbehandlas. Efter behandlingen läggs fliken tillbaka och tack vare ”gångjärnet” hamnar den exakt rätt på sin ursprungliga plats.

På Turun Silmälaser används en mikrokeratomutrustning (Moria M2 Carriazo-Barraquer) som representerar den senaste tekniken inom området. Skärdelen är lagrad i en punkt så att den gör en pendelrörelse – konstruktionen är enkel, funktionssäker och således mycket trygg. Utrustningen har mångsidiga inställningar som gör det möjligt att individuellt beakta hornhinnans dimensioner – hornhinnans buktning, diameter, tjocklek osv. Detta är en betydande faktor som förbättrar säkerheten, och flikkomplikationer är numera mycket sällsynta. Också flikens tjocklek kan ställas in, och då kan även operationer med LASIK göras tryggt på hornhinnor som är tunnare än vanligt. Hornhinnans tjocklek mäts med ultraljud både innan fliken görs och även efter det ”under fliken” före laserbehandlingen. Detta säkerställer slutgiltigt att det återstår en tillräckligt tjock hornhinna.

Vi använder engångsskärhuvud i vår mikrokeratom. För varje patient byter vi både bladet och ”gapet” som bladet rör sig i. Detta har en stor betydelse för kunna göra fliken säkert och kvalitativt.